top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen North West Weightlifting en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van North West Weightlifting (hierna te noemen lid).

 

Artikel 2: Aanmelding

Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij North West Weightlifting gaat in op de 1e dag van de maand en is geldig tot aan opzegging door een van beide partijen.

2. Betaling van abonnementen dient te geschieden voor aanvang van de nieuwe kalendermaand.

3. North West Weightlifting behoudt zich het recht voor nieuwe aanmeldingen te beoordelen alvorens een overeenkomst aan te gaan met nieuwe leden.

4. North West Weightlifting kan eenzijdig de toegang tot de trainingsruimte ontzeggen indien niet aan betalingsverplichtingen is voldaan of anderszins ter beoordeling van de directie.

5. North West Weightlifting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden leden hiervan in kennis gesteld.

 

Artikel 4: Trainingstijden en aan- en afmelden voor een training:

  1. Trainingstijden zijn te vinden bij de online aanmelding op de website.

  2. Men dient zich 8 uur van tevoren aan te melden voor een training

  3. Afmelden kan tot acht uur voor aanvang van de training

  4. North West Weightlifting behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

  5. Als een lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door North West Weightlifting, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

  6. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is North West Weightlifting gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

  7. De directie behoudt zich het recht voor om trainingen te annuleren, danwel training zonder begeleiding aan te bieden. Dit wordt door North West weightlifting in principe tijdig aangekondigd.

 

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan op elk moment door een lid worden gewijzigd. Het nieuwe abonnement gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

 

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk (per email) op te zeggen bij North West Weightlifting

2. North West Weightlifting hanteert een opzegtermijn van drie maanden.

3. North West Weightlifting behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ongewenst gedrag een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. North West Weightlifting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de leden.

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij North West Weightlifting, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. North West Weightlifting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer North West Weightlifting vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 8: Huisregels

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van North West Weightlifting en hiernaar te handelen.

2. De huisregels van North West Weightlifting zijn bij North West Weightlifting op te vragen.

 

Artikel 9: Privacy

1. Voor beveiligingsdoeleinden is een webcam geplaatst. Er worden geen beelden/opnames opgeslagen door North West Weightlifting, anders dan wanneer er een schending van de veiligheid/toegang heeft plaatsgevonden. 

2. Voor promotionele doeleinden worden door North West Weightlifting opnames gemaakt van trainingen. Deze worden geplaatst op social media tenzij een van de deelnemers bij de opnames uitdrukkelijk hiervoor geen toestemming geeft.

3. Bij het deelnemen aan wedstrijden worden naam, geboortedatum en gewichtsklasse van deelnemers op een lijst geplaatst. Deze lijst dient als publicatie van de wedstrijdresultaten en wordt ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Gewichthefbond (NGB) en gepubliceerd op social media tenzij deelnemer daar uitdrukkelijk geen toestemming voor geeft.

4. North West Weightlifting houdt een ledenbestand bij met naam, geboortedatum en adres. Deze lijst is beveiligd met een wachtwoord en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

 

Artikel 10: Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met North West Weightlifting aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van North West Weightlifting te accepteren.

bottom of page